1. De cliënt dient vóór de aanvang van de behandeling te worden geïnformeerd over, het tarief,  de manier van declareren, de mogelijke totaalkosten, de eventuele vergoeding van de verzekering. De cliënt dient geadviseerd te worden zelf naar zijn polisvoorwaarden met betrekking tot vergoeding te informeren.
 2. De cliënt heeft vrijheid van keuze van therapeut.
 3.  Een therapeut zal altijd het vertrouwen van een cliënt dienen te respecteren en slechts dan overleg met derden mogen plegen als de cliënt hiermee is gediend en aan de therapeut hiervoor toestemming heeft verleend.
 4. Naar beoordeling van de therapeut en in overleg met de cliënt wordt deze behandeld naar capaciteit van de therapeut of doorverwezen naar een voor de cliënt passende therapeut, medicus of instantie.
 5. Een therapeut dient zijn cliënt naar beste vermogen te behandelen, zonder aanzien des persoons.
 6. In overleg met de cliënt kan de therapeut ruggespraak houden met een collega of een medicus.
 7. De cliënt moet toestemming geven voor afgifte van zijn gegevens aan derden, zoals het reguliere veld of een andere additief therapeut.
 8. De therapeut zou met toestemming van de cliënt de huisarts van de cliënt (achteraf)moeten informeren over het bezoek van de cliënt.
 9. Cliënten mogen hun gegevens inkijken als ze daarom vragen; bovendien moet de therapeut aan de cliënt desgewenst uitleg geven over de gebezigde vaktermen.
 10. Kopieën van zijn dossier moeten (eventueel tegen de daarvoor gemaakte kosten) worden meegegeven als de cliënt hierom vraagt.
 11. Cliëntgegevens dienen zodanig te worden opgeborgen, dat geheimhouding is verzekerd. Ze mogen niet zonder toestemming van de cliënt aan derden te worden getoond.
 12. Een cliënt moet het recht hebben van een second-opinion. Daarbij is de therapeut gehouden objectieve cliënt informatie te verstrekken aan zijn collega-therapeut en alles te doen en niets na te laten om dit overleg te bevorderen.
 13. De cliënt moet het adres kunnen opvragen van de Raad van Orde en Tucht in de Additieven Geneeswijzen als hij zijn therapeut wil aanklagen. De therapeut is verplicht dit te geven.
 14. De therapeut dient zich bij de uitoefening van zijn beroep te onthouden van handelingen en uitspraken, welke buiten het terrein van zijn eigen deskundigheid en/of bekwaamheid zijn gelegen.
 15. De therapeut dient alleen die middelen te verstrekken die voor de behandeling van dat moment nodig zijn.
 16. De therapeut zal ervoor moeten waken dat verbale of lijfelijke intimiteit een rol gaat spelen in het kader van therapeutische hulpverlening.
 17. De tekst omtrent cliëntenregistratie/privacyreglement dient aanwezig te zijn in de praktijk, waarbij bijv. in de wachtkamer duidelijk leesbaar een aankondiging moet hangen dat deze tekst opvraagbaar is.
 18. In gevallen waarin de gedragsregels niet voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de therapeut in de geest van dit protocol te handelen.
Terug naar home